Organizing committee
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IAP RAS, Nizhny Novgorod (June 27-July 03, 2016)


M.Yu. Glyavin Chairman IAP RAS, Nizhny Novgorod, Russia
A.S. Sedov Deputy Chairman IAP RAS, Nizhny Novgorod, Russia
A.P. Gashtury   IAP RAS, Nizhny Novgorod, Russia
T.O. Krapivnitskaya   IAP RAS, Nizhny Novgorod, Russia
I.P. Morozova   IAP RAS, Nizhny Novgorod, Russia
S.V. Mishakin   IAP RAS, Nizhny Novgorod, Russia
M.V. Morozkin   IAP RAS, Nizhny Novgorod, Russia
I.V. Osharin   IAP RAS, Nizhny Novgorod, Russia
A.B. Pavelyev   IAP RAS, Nizhny Novgorod, Russia
A.I. Tsvetkov   IAP RAS, Nizhny Novgorod, Russia
V.B.Orlov   GYCOM, Nizhny Novgorod, Russia