Organizing committee
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IAP RAS, Nizhny Novgorod ( (December, 23)
Glyavin M.Yu. Chairman IAP RAS, Nizhny Novgorod, Russia
Sedov A.S. Deputy Chairman IAP RAS, Nizhny Novgorod, Russia
Abramov I.S.   IAP RAS, Nizhny Novgorod, Russia
Proyavin M.D.    IAP RAS, Nizhny Novgorod, Russia
Krapivnitskaya T.O.   IAP RAS, Nizhny Novgorod, Russia
Mocheneva O.S.   IAP RAS, Nizhny Novgorod, Russia
Morozova I.P.   IAP RAS, Nizhny Novgorod, Russia
Tsvetkov A.I. .   IAP RAS, Nizhny Novgorod, Russia
Bulanova S.A.    IAP RAS, Nizhny Novgorod, Russia